i9 Quỹ Tương Lai Tổ Chức Sự Kiện Từ Thiện Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3