”KỸ NĂNG SỐNG” BẮT GẶP TRẺ EM BỊ DỤ DỖ TRÊN ĐƯỜNG BẠN SẼ LÀM GÌ?

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/NxPZylzQ4ak?si=qZFb7MizQ4rrsHqy” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>