”KỸ NĂNG SỐNG”Ức hiếp người yếu thế hơn mình và cái kết