Quỹ Tương Lai i9 bắt đầu năm mới bằng một hành trình đầy tình thương đến Ni Viện Nguyên Không.