Tập 66 Giúp đỡ ông chú bị trúng gió từ nhỏ liệt 2 chân