Tình huống: Cha mẹ ép con học nhiều và phản ứng của bé