”KỸ NĂNG SỐNG”Phân biệt đối xử với người bán vé số