Tình huống đời thường: Lên cơn thèm thuốc liều mình đi cướp gặp các hiệp sĩ đường phố