Tình huống đời thường: Tận cùng của xã hội cướp giật của người ăn xin