Tình huống đời thường: Thanh niên vô ý thức vứt rác vào người cô lao công