Tình huống: Học sinh đánh nhau trước cổng trường và cái kết