Tình huống: Sinh viên đi vay nóng và sự thật khi biết tiền lãi trên trời