Tình huống: Tên trộm thuê thợ bẻ khóa nhà dân và cái kết