Tình huống: Thanh niên lừa tiền của người nước ngoài