Tình huống: Thanh niên thu tiền bảo kê học sinh tiểu học và cái kết